Meeting Online
X
1
Company Info
2
Date & Time
3
Your Message
4
Contact Information

RECSPORTS VIET NAM

My cover

Giới thiệu Nhà trưng bày

RecSports Việt Nam RecSports Việt Nam là một Liên doanh dựa trên dự án không góp vốn cổ phần.(tiếng Anh: Project - base, non - equity venture ) Là một sự hợp tác trong đó các đối tác tạo ra một dự án với một phạm vi tương đối hẹp và có một thời gian biểu rõ ràng mà không tạo ra một pháp nhân mới. Dự án RecSports Việt Nam hoạt động từ năm 2016.là mạng lưới Pháp nhân Phi thương mại và pháp nhân thương mại cùng tham gia tạo thành hệ sinh thái RecSports Việt Nam tạo tác động Xã Hội bằng các hoạt động thể thao và liên quan tới thể thao.mục đích cùng hướng tới giải quyết các vấn đề Xã Hội chăm sóc sức khỏe Cộng đồng.giáo dục tích hợp STEM Sports . Du lịch thể thao Sports Tourism. Y tế thể thao Sports therapy.. và đạt mục tiêu bền vững (SDGs) Thông tin liên hệ Di động: 0986680195 - 0973360822 E-mail: recsportsvietnam@gmail.com Website: recsports.vn

Liên hệ


Hotline: 0973360822


Gửi tin nhắn

Sản phẩm tiêu biểu

Không có sản phẩm

Đăng ký để cập nhật những thông tin mới nhất
RECSPORTS VIET NAM
RecSports Việt Nam (Online)

We're just one step away! Please login to start the conversation. Login